خرید کریو دانلود فیلم دانلود فیلم

سامانه هوشمند ساماندهی فرآیندهای کاری

طی سال‏ها همکاری و فعالیت با سازمان های مختلف دولتی و خصیصی، یکی از مهم ترین مشاهدات «شرکت راه‏کار سرزمین هوشمند» در حوزه آسیب شناسی فرآیندهای سازمان، وجود سیستم‌های آفلاین جداگانه‌ای در بخش های مختلف بود که به سیستم‌های جزیره‌ای معروف بودند. به مرور زمان ، مشکلاتی اساسی با این نوع نگرش حاصل ‌گردید. از آنجایی که این سیستم‌ها برای یک فرآیند خاص و بدون در نظر گرفتن استانداردهای ارتباطی آنلاین تهیه می‌شدند، اتصال آنها به یکدیگر مشکل و یا حتی غیرممکن بود و از طرفی چون دید طراحی سیستم‌ها در مورد بخشی از سازمان، و نه کل آن بود، اهداف کلی سازمان به نحو مطلوب برآورده نمی شد. بنابراین عملا سیستم ها کارآمد نبوده و بلااستفاده باقی می ماند. بدین‌صورت ایده «ساماندهی فرایندهای کل سازمان» به وجود آمد. در این دیدگاه برای سازمان ، یک سیستم متشکل از تعدادی زیرسیستم مستق ، ولی مرتبط با هم، با استفاده از فناوری های اینترنت و موبایل طراحی می‏گردید که مشکلات مذکور را مرتفع می‌ساخت. با این حال یک مشکل اساسی هنوز هم وجود داشت و آن حجم زیاد کار برای طراحی و پیاده سازی این سیستم‌ها بود.
ساماندهی فرآیندهای کاری

به این‌صورت ایده «سامانه هوشمند فرایندهای کاری» مطرح گردید، که با طراحی امکانات سطح بالا (High Level) و داشتن الگوهای متعدد برای ایجاد انعطاف در فرایندهای کاری، روشی یکپارچه برای تعریف، اجرا و مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان‌ها را ارایه می‌کرد و با استفاده از ابزارهای خاص خود حجم کار توسعه راهکار‌های اطلاعاتی برای سازمان‌ها را به حداقل می‌رساند.

معرفی پروژه های ملی اجرا شده با استفاده از سامانه

  • ساماندهی هولوگرام محصولات فرهنگی و هنری
    ساماندهی هولوگرام محصولات فرهنگی و هنری

  • مشکلات عدم استفاده از سیستم های ساماندهی فرایندهای کار
  • ویژگی های سامانه
• ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺠﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
• ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ورود مدارک، ﺛﺒﺖ، بررسی و ارﺟﺎع و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ پرونده ﻫﺎ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ذیرﺑﻂ و ﺑﺮﻋﮑﺲ
• اﻣﮑﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻋﻤﺪی و ﺳﻬﻮی اﺳﻨﺎد، ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ
• اﺳﺘﻬﻼک اﺳﻨﺎد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﻮی
• اﺣﺘﻤﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﻨﺎد در ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی، زﻟﺰﻟﻪ و …
• اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻻﺷﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ
• ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اسناد و مدارک در ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از پرونده ﻫﺎ (وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ)
• ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻏﺬ، اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ
• ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد
• اﻣﮑﺎن ﺟﻌﻞ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺪک ﮐﺸﻒ آﻧﻬﺎ
• ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﻢ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ
• ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ آﻣﺎر و ﮔﺰارﺷﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
• قابلیت تشکیل پرونده مجازی توسط تولید کنندگان آثار فرهنگی
• قابلیت لحظه نگاری و بروزشدن پرونده هر تولیدکننده توسط خود او
• انتقال عملیات ورود اطلاعات از حالت متمرکز به حالت غیر متمرکز و تقویت بعد نظارتی و حمایتی ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری
• قابلیت خدمات محوری (Service Oriented) به منظور ارائه و دریافت استعلام های ضروری
• طراحی بر اساس الگوی فراگیر دولت موبایلی
• استفاده از غنی سازی و فراوری فرایندهای پیامکی
• ارائه گزارش های مدیریتی لحظه ای
• بالا رفتن سطح استناد اطلاعات
• قابلیت ثبت پروژه ها و سوابق کاری تولیدکنندگان آثار فرهنگی
• و …
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید vpn خرید کریو Google